BLI PARTNER

The Good Talents genomsyras av mötet mellan unga talanger och representanter från våra samarbetsorganisationer som deltar som mentorer, rådgivare, jury och föreläsare. Samverkansmodellen bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, ofentlig sektor och civilsamhället. Vi skapar en win-win situation för unga och de vuxna möjliggörarna. Detta borgar för ökad kompetens, och öppnar för nya unga talanger och ökad kreativitet i arbetslivet.

Samtidigt mobiliseras det lokala engagemanget som förändringskraft. Ungdomarna får kontakt med nya vuxna förebilder. Politiken och näringslivet får tillgång till att lära känna nya unga talanger från grupper de annars sällan har kontakt med. Vi kopplar ihop deltagarna med nätverk, öppnar dörrar och bygger broar så att de kan komma in på de platser där de vill göra nytta i samhället, vare sig det blir i deras egna projekt och företag eller som anställda.

FÖR VÅRA FÖRETAGSPARTNERS

Som vår företagspartner delfinansierar ni ett The Good Talentsprogram genom att bli brons-, silver eller guldpartner. Ett team av utvalda personer från ert företag går en kompetensutbildning inom coachning & mångfald.

Teamet matchas i sin tur med varsin adept från The Good Talents som de träffar vid tre tillfällen. Teamet skapar en avgörande skillnad i de unga talangernas liv, och får samtidigt med sig nya metoder och verktyg att applicera i den egna verksamheten.

VÄRDEN VI GENERERAR

Som Talent partner kan du välja mellan följande tre paket:

FÖR OFFENTLIG SEKTOR

29% kände att de kan påverka i sin kommun

Före

"The Good Talents i Botkyrka (Expedition Botkyrka) har betytt mycket för platsen och inte minst för ungdomarna som genomgått programmet. De har växt enormt under programperioden, de har fått ett sammanhang, ett fantastiskt nätverk, och möjlighet att träffa människor de aldrig annars hade träffat och en mängd nya dörrar har öppnats för dem. I Botkyrka, som är en segregerad kommun, så har mötet mellan ungdomar från olika delar av kommunen varit mycket värdefullt och bidragit till ökad sammanhållning och hemkänsla. Dessutom har kommunens varumärke som en av Sveriges mest kreativa kommuner stärkts och vi har fått en massa nya unga ambassadörer som hjälper till att bygga bilden av Botkyrka som kommunen som är långt ifrån lagom.

Rebecka Hagman, utvecklingsledare Botkyrka kommun

94% kände att de kan påverka i sin kommun

Efter

Utanförskap, inkomstklyftor, segregation, fattigdom och hög ungdomsarbetslöshet är fortfarande en stor utmaning i många delar av Sverige. Beroende på vilket område ett barn växer upp i förändras tillgången till resurser och möjligheter i samhället. Möjligheterna till att ta makten över sitt liv är starkt beroende av var du har växt upp.

Samtidigt har många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden och har du dessutom en utländsk bakgrund så är det extra svårt. Detta beror bland annat på isolering, brist på arbetsrelaterade nätverk men ofta även en lägre utbildningsnivå. Detta utanförskap leder ofta till ohälsa och maktlöshet, men även till stora kostnader för kommunerna.

VÅR LÖSNING

I samarbete med din kommun bygger The Good Talents upp en innovationsplattform för ungdomar, där unga utvecklar affärs- och projektidéer som löser kommunens lokala samhällsutmaningar. Vi skapar en mötesplats och samverkansportal mellan lokala unga talanger, lokalt näringsliv, tjänstepersoner och politiker.

Vi idenitifierar, stärker och lyfter unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi arbetar i områden där det finns en enorm outnyttjad potential - samtidigt som arbetslösheten är hög. Deltagarna skapar egna projekt- och affärsidéer som löser lokala utmaningar. De unga som genomgår The Good Talents blir förebilder i lokalsamhället och får de verktyg som behövs för att utveckla sina idéer och ta makt över sina liv.

BÖRJA SNABBT & ENKELT

Testa The Good Talents upplägg i er kommun genom att välja en av våra moduler och genomför en pilotsatsning tillsammans med oss.

Genom att starta The Good Talents i er kommun kan ni:

Identifiera, stärka och lyfta unga talanger som ännu inte synliggjorts.
Skapa livsomvälvande upplevelser som resulterar i reell förändring i deltagarnas liv.
Initiera betydelsefulla nätverk och bygg broar mellan unga talanger och vuxna möjliggörare inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.
Bana väg för ungas intåg på arbetsmarknaden genom att inspirera till att utforska nya vägar till nya arbetsmöjligheter, samt möjligheten att skapa sig sitt eget arbete.
Skapa kreativa mötesplatser där unga utvecklas som ledare och samhällsentreprenörer.
Skapa en mötesplats och samverkansportal mellan lokala unga talanger, lokalt näringsliv, tjänstepersoner och politiker.
Stötta skolor att arbeta med entreprenörskap, ledarskap och hållbar utveckling.